Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
01.12.2021
DPH
Vážení zákazníci, 1. prosince 2021 jsme se stali plátci DPH. Ceny našich výrobků byly proto o částku DPH navýšeny. Děkujeme za pochopení. Tým Meryu... číst celé
03.05.2021
Dyzajn market Jaro
Milí zákazníci, stejně jako minulý rok, tak i letos za Vámi přijedeme na Dyzajn market. Do diářů si prosím zapište: Dyzajn market Jaro15—16/5/2021V... číst celé
13.04.2021
Rozšíření nabídky výrobků z banneru
Rozšíření naší řady výrobků z banneru je tu! Nově Vám nabízíme batoh, kapsičky na doklady a závěsné kapsáře. Všechny tyto výrobky jsou skladem! číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
12.03.2021
Jak si vybrat výrobek z banneru?
Banner s potiskem fasády budovy Národního muzea má celou řadu barevných kombinací. Jak se v nich vyznat představí tento článek. číst celé
Zobrazit všechny články
REKLAMAČNÍ ŘÁD

1      Úvodní ustanovení

1.1     O nás

Jsme společnost Meryup – cycling s.r.o., IČO: 079 70 846, se sídlem Mezihoří 16, 256 01 Soběhrdy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310783. Tento reklamační řád slouží pro úpravu možností a způsobu uplatnění reklamace spotřebitelem v souvislosti s koupí zboží prostřednictvím on-line obchodu (dále též „e-shop“) umístěného na internetové adrese www.meryup.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“)

1.2     Součásti kupní smlouvy

Kupní smlouva uzavíraná spotřebitelem prostřednictvím webového rozhraní obchodu se skládá z následujících dokumentů seřazených s interpretační předností sestupně (tedy výše uvedený dokument má přednost):

 • Reklamační řád;
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • Dopravní a přepravní podmínky;
 • Informace o výrobcích z recyklovaného banneru, pokud je předmětem kupní smlouvy výrobek z recyklovaného banneru;
 • Všeobecné obchodní podmínky;
 • ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění a dalších předpisů, pokud jejich aplikaci výše uvedené dokumenty nevylučují a s výjimkou kogentních ustanovení zákona, které mají přednost před výše uvedenými dokumenty.

2      Záruka za jakost

Naše a Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Při uplatnění práva z vadného plnění nám máte povinnost hodnověrným způsobem prokázat, že jste s námi uzavřeli na konkrétní zboží kupní smlouvu (například fakturou či záručním listem).

2.1     Vlastnosti zboží

Odpovídáme Vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Vám odpovídáme za to, že v době, kdy zboží převezmete:

 • má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které jsme popsali na e-shopu nebo které můžete očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě naší případné reklamy,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, není-li v popisu zboží výslovně uvedeno něco jiného,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Neodpovídáme zejména za vadu zboží, která je způsobená:

 • nevhodným používáním zboží;
 • běžným opotřebením zboží;
 • vadou, o které jste věděli před uzavřením kupní smlouvy.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění počíná běžet dnem, kdy převezmete zboží.

Záruční lhůta pro Vás jakožto spotřebitele má u nového zboží délku 24 měsíců, pokud se nedomluvíme na odlišné době.

2.2     Uplatnění reklamace

Jako prodávající máme stejné povinnosti z vadného plnění, jako má výrobce, pokud nejsme výrobcem příslušného zboží. Jako kupující máte právo uplatnit právo z vadného zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se zavazujeme, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pokud nám vytknete vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Vámi jakožto kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.

Práva z odpovědnosti za vady zboží můžete uplatnit u nás jako u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, můžete uplatnit právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, jsme povinni přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v našem sídle nebo místě podnikání. Jsme povinni Vám vydat písemné potvrzení o tom, kdy jste právo z vadného plnění uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

Práva z odpovědnosti za vady zboží můžete konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Žižkova 2040, Benešov (PSČ: 256 01) či elektronickou poštou na adrese obchod@meryup.cz.

Při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady nám musíte sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace jste si zvolili. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu; to neplatí, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nemá-li zboží vlastnosti dle čl. 3.1 obchodních podmínek, můžete požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že Vám nemůžeme dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Vám nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Při dodání nového zboží na základě reklamace neběží ve vztahu k tomuto novému zboží samostatné záruční lhůta, běží pouze záruční lhůta již započatá vůči původně dodanému zboží.

2.3     Vyřízení reklamace

Vaší reklamaci se budeme snažit co nejdříve, nejdéle však do 10 pracovních dní. Do této lhůty se však nezapočítává případné lhůta pro odborné posouzení vady zboží.

3      Další Vaše práva spotřebitele

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy obchod@meryup.cz. Informaci o vyřízení Vaší stížnosti zašleme na Vaši elektronickou adresu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Jsme oprávněni k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Jakožto kupující na sebe přebíráte nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

Naše kontaktní údaje prodávajícího jsou: adresa pro doručování písemností: Mezihoří 16, Soběhrdy (PSČ: 256 01); adresa provozovny (určená pro styk se zákazníky): Žižkova 2040, Benešov (PSČ: 256 01); adresa elektronické pošty: obchod@meryup.cz.

Tento reklamační řád je účinný od 9. března 2021 do odvolání.

Novinky z našeho blogu

Jak si vybrat výrobek z banneru?
12.03.2021
Jak si vybrat výrobek z banneru?
Banner s potiskem fasády budovy Národního muzea má celou řadu barevných kombinací. Jak se v nich vyznat představí tento článek. číst celé
Kde nás najdete

Provozovna:

Žižkova 2040, Benešov, 256 01

Sídlo společnosti:

Mezihoří 16, Soběhrdy, 256 01

Kontakty
(Po-Pá, 8-16 hod.)
(c) Meryup - cycling s.r.o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz